Kurtulu Nasihatleri 1 Nasihatun Necat

Author: Adnan Şensoy
Publisher: Adnan Şensoy
ISBN:
Size: 47.30 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4383
Download Read Online
Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü diyen Yunus, ayetlerin tefsiri olarak
söylemiştir o sözleri. Ve bu hususta Mümtehine suresinin ilk ayetinde Cenâbı
Allah: “Ey iman ... 121 bn Kesîr, Muhtasaru Tefsir, Beyrut 1981, I, 299. 73
Aşıkların Diliyle.

Hazreti Sa As Lmedi

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 73.18 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6417
Download Read Online
177 75. ‹bn Kesir, Tefsiru'l Kur'ani'l Azim, Cilt II, s. 120 76. Çantay, Kur'an-› Hakim
ve Meal-i Kerim, I, 180; Bilmen, Kur'an-› Kerim'in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri, II,
850; Sabuni, Safvetü't Tefsir, I, s. 375 77. Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy ...

Tefsir Akademisyenleri Biyografisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 80.26 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7015
Download Read Online
Şen, Ziya, /bn Kesîr ve Kıraatı (YL), DEÜ SBE, Dan.z Mustafa Yıldırım, lzmir 2000.
Şenat, Fatma Asiye, Kuran-ı Kerîm 'in Günlük Hayatta Karşılaştığımız Maddi
Nimetlere Bakışı (YL), AÜ, SBE, Dan.z Mevlüt Güngör, Ankara i995. Şener, lsmail
 ...

Mesih M Jdesi

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 18.68 MB
Format: PDF, Mobi
View: 979
Download Read Online
bn Kesir, Tefsiru'l Kur'ani'l Azim, Cilt I, s.573-576 5. ... Taberi Tefsiri, ‹mam Taberi
, 2. cilt, s. ... Kitabul-‹man, Babu Nuzuli ‹sa ‹bn-i Meryem, Kenzul Ummal, 14/332
16- Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New ...

L Hiyat Fak Ltesi Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 69.33 MB
Format: PDF, ePub
View: 7069
Download Read Online
2 — ¡bn Kesir : «Amma (zengin oldugu için) kendisini müstagni gören adam (yok
mu?) iste sen onu karsma aliyorsun» ... 3 — Nesefi : Yukandaki ayeti tefsir
ederken söyle diyor: «Yani zengin olanm ¡MANA GELMES¡N¡ SON DERECE
ARZU ...

Sl M Adliye Te Kil T

Author: Fahrettin Atar
Publisher:
ISBN:
Size: 67.61 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 956
Download Read Online
İ b n Kesir, Ebu'l-Fida, el-Bidaye ve'n-Nihaye, Kahire, 1932. İ b n Kesir, Tefsir,
Beyrut, 1969. İ b n K u t e y b e, Uyun'ul-Ahbar, Mısır, 1925. İ b n K u te y b e, K. el-
İmamet ve's->Siyase, Mısır, 1328. İbn Kute y be, el-Ma'arif, thk. S. Okkaşe, Mısır ...

Peygamberimizin Sallallahu Aleyhi Vesellem Ummeti Uzerindeki Hakki

Author:
Publisher: ideas4islam
ISBN:
Size: 62.58 MB
Format: PDF, ePub
View: 5527
Download Read Online
Ey inananlar! siz de ona salât edin; içtenlikle selâm edin” (Ahzâb, 33/56). bn kesir
bu âyeti tefsir ederken şöyle demiştir: “Yüce Allah kullarına Peygamber'inin
yücelerin yücesindeki mevkiini haber veriyor ve onu kendisine yakın meleklerin ...

Tarihten G N M Ze Rt Nmenin Anlamlar

Author: Bedriye Yılmaz
Publisher:
ISBN: 9789753557153
Size: 29.15 MB
Format: PDF, Kindle
View: 935
Download Read Online
İbn Kesir de daha kısa olarak benzer ifadeleri kullanmıştır.1 Zemahşerî,
peygamberler arasında fark olmadığını belirten ayeti zikrederek, bunu hepsinin
hakikatin izinde olmalarına, buradan hareketle de Hz. ... 258, !bn Kesir, Tefsir, c.
6, s. 408.

Erciyes Niversitesi L Hiyat Fak Ltesi Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 22.67 MB
Format: PDF, ePub
View: 6997
Download Read Online
İbn Kesir, Tefsir, VI/7 vd. ... Kurtubî, el-Cami' Li Ahkâmi'l- Kur'an, XII/167-171; İbn
Kayyim el-Cevziyye bedaiu'l Tefsir, Riyad, 1993, III/244-246. U- Geniş bilgi için
bkz. Prof.Dr. M. Zeki Duman, a.g.e., s. 1-41. 32- Bkz.İ bn Kesir, a.g.c. 11/204.

Hz Mer

Author: Murat Sarıcık
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051626492
Size: 71.16 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2368
Download Read Online
|bn-i İshak, s. 240, nr. 369; s. 237, nr. 354; Hamidullah, ||, 733, nr. 1103.
Hamidullah, ||, 821, nr. 1225. Sarıcık, Çağrı, s. 161. Diyarbekri, l ... Mücadele, 58/
12; İbn-i Hişam, l, 269; İbn-i Kesir, Tefsir, IV, 328; Muhammed Rıza, s. 200; Mutlu-
Döğen ...