Kurtulu Nasihatleri 1 Nasihatun Necat

Author: Adnan Şensoy
Publisher: Adnan Şensoy
ISBN:
Size: 30.27 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5949
Download Read Online
Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü diyen Yunus, ayetlerin tefsiri olarak
söylemiştir o sözleri. Ve bu hususta Mümtehine suresinin ilk ayetinde Cenâbı
Allah: “Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız (olanlar)ı
dostlar edinmeyin (Kendileriyle aranızdaki sevgi yüzünden onlara (Peygamber'in
maksadını) ulaştırırsınız (değil mi?)...” buyurmaktadır. Müfessirler bu âyetin nüzul
sebebi hakkında şu ... 121 bn Kesîr, Muhtasaru Tefsir, Beyrut 1981, I, 299. 73
Aşıkların Diliyle.

Hazreti Sa As Lmedi

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 20.69 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4952
Download Read Online
Ömer Nasuhi Bilmen, Kuran-› Kerim'in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri, Cilt I, s. 366
68. Halil Herras, Hz. ‹sa Gelecek mi?, Isparta, Ocak 2002, s. 76 69. Kurtubi, el
Cami li Ahkami'l Kuran, cilt VI, s. 10-11 70. Taberi, Camiu'l Beyan, Cilt IV, s. 18 71
. Halil Herras, Faslu'l Makal, s. 1721 72. Halil Herras, Faslu'l Makal, s. 10 73. http
://www.kuranikerim.com/telmalili/imran.htm 74. Sami Baybal, ‹brahimi Dinlerde
Mesih'in Dönüflü, Yediveren Kitap, Temmuz 2002, s. 177 75. ‹bn Kesir, Tefsiru'l ...

Sl M Adliye Te Kil T

Author: Fahrettin Atar
Publisher:
ISBN:
Size: 72.36 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7317
Download Read Online
İ b n Kayyım, Ahkâm Ehl-i Zimme, thk. Subhussalih, Dımaşk, 1961. İ b n Kesir,
Ebu'l-Fida, el-Bidaye ve'n-Nihaye, Kahire, 1932. İ b n Kesir, Tefsir, Beyrut, 1969. İ
b n K u t e y b e, Uyun'ul-Ahbar, Mısır, 1925. İ b n K u te y b e, K. el-İmamet ve's->
Siyase, Mısır, 1328. İbn Kute y be, el-Ma'arif, thk. S. Okkaşe, Mısır, 1969. İ b n Mac
e, Sünen, Mısır, 1952. İ b n M a z e, Ömer b. Abdilaziz, Şerh, Edeb'ül-Kadı li'l-
Hassaf, el yazması, Atıf Efendi, no: 11108. İ bn M e n z u r, Lisan'ul-Arab, Beyrut,
1955.

Peygamberimizin Sallallahu Aleyhi Vesellem Ummeti Uzerindeki Hakki

Author:
Publisher: ideas4islam
ISBN:
Size: 13.10 MB
Format: PDF, Docs
View: 5294
Download Read Online
Ey inananlar! siz de ona salât edin; içtenlikle selâm edin” (Ahzâb, 33/56). bn kesir
bu âyeti tefsir ederken şöyle demiştir: “Yüce Allah kullarına Peygamber'inin
yücelerin yücesindeki mevkiini haber veriyor ve onu kendisine yakın meleklerin
yanında övdüğünü, meleklerin de onun için mağfiret dilediklerini bildiriyor. Sonra
da bu süflî âlemdeki insanlara, Peygamber'ine salât ve selâm getirmelerini
emrediyor ki ulvî ve süflî âlemin varlıkları ona övgü ve senâda ittifak edip
birleşsinler”.

Tefsir Akademisyenleri Biyografisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 64.18 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1499
Download Read Online
Şen, Ziya, /bn Kesîr ve Kıraatı (YL), DEÜ SBE, Dan.z Mustafa Yıldırım, lzmir 2000.
Şenat, Fatma Asiye, Kuran-ı Kerîm 'in Günlük Hayatta Karşılaştığımız Maddi
Nimetlere Bakışı (YL), AÜ, SBE, Dan.z Mevlüt Güngör, Ankara i995. Şener, lsmail
, Başlangıçtan Günümüze Kuran Tefsîri "Mülk Sûresi"(YL), SAÜ SBE, Dan.:
Abdullah Özcan, Sakarya, i998. Şenkaya, Göksel, Başlangıçtan Günümüze
Bakara Sûresinin Tefsîri 'Âyetz I 77I88"(YL), SAÜ SBE, Dan.z Muhammed Aydın,
Sakarya, 2001.

Hz Mer

Author: Murat Sarıcık
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051626492
Size: 36.36 MB
Format: PDF, Docs
View: 5096
Download Read Online
1373; ||, 964, nr. 1520. Hitti, l, 170. İbn-i İshak, s. 124, nr. 187; Hamidullah, l, 183,
nr. 312. |bn-i İshak, s. 240, nr. 369; s. 237, nr. 354; Hamidullah, ||, 733, nr. 1103.
Hamidullah, ||, 821, nr. 1225. Sarıcık, Çağrı, s. 161. Diyarbekri, l, 297; Heyet,
Sahabiler Ans., s. 346. Hamidullah, l, 243, nr. 369; Heyet, Sahabiler Ans., s. 347.
... Mücadele, 58/12; İbn-i Hişam, l, 269; İbn-i Kesir, Tefsir, IV, 328; Muhammed
Rıza, s. 200; Mutlu-Döğen, Sahabiler Ans., l, 120 vd. Ahzab, 33/23; İbn-i Hişam, l,
269; ...

L Hiyat Fak Ltesi Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 45.27 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6359
Download Read Online
2 — ¡bn Kesir : «Amma (zengin oldugu için) kendisini müstagni gören adam (yok
mu?) iste sen onu karsma aliyorsun» (32) âyetinin tefsirinde ¡bni Kesir söyle
diyor: «Yani zengine gelince; H¡DAYETE ERMES¡- N¡ UMARAK ona
yöneliyorsun» (33). 3 — Nesefi : Yukandaki ayeti tefsir ederken söyle diyor: «
Yani zengin olanm ¡MANA GELMES¡N¡ SON DERECE ARZU ETT¡G¡N ¡C¡N ona
yöneliyorsun» (34). (27) Bkz. Muhammed Ali es-Sabuni, Safvetu't-Tefasir, III, 519
- 520. (28) Ábese ...

Mesih M Jdesi

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 77.22 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3300
Download Read Online
bn Kesir, Tefsiru'l Kur'ani'l Azim, Cilt I, s.573-576 5. ... Taberi Tefsiri, ‹mam Taberi
, 2. cilt, s. 528; cilt 1, s. 247 8. Büyük Lugat-Tür-Dav, 3003 9. Ebu Hanife, Nu'man
b. Sabit (150/767), F›kh-› Ekber, Çeviren: H. Basri Çantay, Ankara, 1982 10.
Sünen-i ‹bn-i Mace, 10/338 11. MEB fiark Islam Klasikleri, Mukaddime, ‹bni
Haldun, 2. cilt, s. 137-139 12. http://www.ahl-ul-bayt.org/Turkish/Books/04_adlet/
002.htm 13. Said Havva, A.g.e., 9: 445) 14. Kittani, A.g.e., s.147 15. Sahih-i
Müslim, Bi ...

Tarihten G N M Ze Rt Nmenin Anlamlar

Author: Bedriye Yılmaz
Publisher:
ISBN: 9789753557153
Size: 49.20 MB
Format: PDF
View: 7438
Download Read Online
İbn Kesir de daha kısa olarak benzer ifadeleri kullanmıştır.1 Zemahşerî,
peygamberler arasında fark olmadığını belirten ayeti zikrederek, bunu hepsinin
hakikatin izinde olmalarına, buradan hareketle de Hz. Peygamber hanımlarının
diğer ... kadınların davranışlarını yorumlama konusunda Müslümanlığı zayıf olan
ve münafık olan erkekleri diğerlerinden ayrı tutarak bir güvenilirlik sınıflaması
yaptığı söylenebilir. Râzi, "Allah, çir- 1 Pkz. Râzi, a.g.e., c. 18, s. 258, !bn Kesir,
Tefsir, c. 6, s. 408.

Erciyes Niversitesi L Hiyat Fak Ltesi Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 18.47 MB
Format: PDF, Docs
View: 2362
Download Read Online
Eğer tövebe eder, kendilerini düzeltirlerse, artık eziyet etmekten vazgeçin. Allah
tövbeleri çok kabul eder ve merhamet eder." 27- Bkz. Ahısi, Ruhu'l-Mcani, XVIII/
84. 28- Bk/.. İbn Kesir, Tefsir, VI/7 vd. 29- Nur, 24/32. 30- Geniş bilgi için bkz.
Semerkandi, a.g.e., 11/426; Zcmahşerî, Keşşaf, 111/48-49; Kurtubî, el-Cami' Li
Ahkâmi'l- Kur'an, XII/167-171; İbn Kayyim el-Cevziyye bedaiu'l Tefsir, Riyad,
1993, III/244-246. U- Geniş bilgi için bkz. Prof.Dr. M. Zeki Duman, a.g.e., s. 1-41.
32- Bkz.İ bn ...