Adil Fiyat

Author: Abdullah Mesud Küçükkalay
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051555781
Size: 38.55 MB
Format: PDF
View: 1417
Download Read Online
Aristoteles, Nikomakhos'a Etik, s. 95. Finley, s. 5. Aristoteles, Nikomakhos'a Etik, s
. 95–96. Aristo a ile b'nin ilişkisinin c ile d arasında olması gerektiğini, nitekim a'
nın c ile b'nin de d ile ilişkisi olduğunu, orantının bir orta olduğunu, adil olanın da
bu durumda orantılı olan olduğunu ifade etmiştir. Arnold F. McKee, “What is
Distributive Justice?”, Review of Social Economy, Vol. 39, No. 1, 1981, s. 6. Wood
, s. 134. Aristoteles, Nikomakhos'a Etik, s. 97. Şu durumda örneğin iki taraftan
birisi 8, ...

Ya Am Bilgeli I Zerine Aforizmalar

Author: Arthur Schopenhauer
Publisher: Le Adri via PublishDrive
ISBN: 9634280072
Size: 45.87 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3144
Download Read Online
“Mutluluk, kendi kendinle baş başa kalmakta görünüyor” diyor Aristoteles (
Nikomakhos'a Etik, X, 7) ve Diogenes Laertius, “Sokrates, kendisiyle baş başa
kalmayı, en güzel mülkiyet olarak övüyordu” diye bildiriyor. Aristoteles'in, felsefi
yaşamı en mutlu yaşam olarak açıklaması da (Nikomakhos'a Etik, X, 7, 8,9) buna
uygun düşmektedir. Dahası, Aristoteles'in Politika'da söylediği de (IV, II) bu
konuya ilişkindir: “Mutlu yaşam, kişinin yeteneklerini engellenmeden işleyebildiği
yaşamdır.

Siniftan Ka An Ocuk

Author: İSMET ŞAHİN
Publisher: Praksis Yayıncılık
ISBN: 9759301628
Size: 79.98 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2959
Download Read Online
Sınıfların karşılıklı çatışmasını engellemek için onlara kardeşlik vaazeden ve aynı
hamurdan yaratıldıklarını anlatacağı bir Fenike masalı aktarır.2 Aristoteles,
Nikomakhos'a Etik kitabında 'uğraş alanlarına', üzerinde çalıştıkları nesnelere
göre işleri ve bu işleri inceleyen bilimleri sınıflandırır. “Eylemler, sanatlar ve
bilimler pek çok olduğu için amaçlarda pek çoktur...”3 Aristoteles kuş türlerinin de
içinde olduğu biyolojik bir sınıflandırmanın yanı sıra mantık kategorilerini de
sistematize etmişti ...

Kanaatlerden Majlara

Author: Ulus Baker
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750516206
Size: 12.63 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1059
Download Read Online
Spinoza'nın etik programının kendi çağına ve belki de bizim çağımıza kadar ki
bütün ahlak felsefelerinden kökten farklı olduğunu gözlemleyebiliriz. Spinoza
benzersiz bir duygu kuramı geliştirmiştir ve duyguları tanımlama yöntemi
duyguları ve hisleri ele alan herhangi bir başkasından çok derin şekilde farklıdır.
Aristoteles ve Skolastisizm “ılımlılık” olarak adlandırılan en eski ahlaki ve etik
önermelerden birini sürdürmüştür. Nikomakhos'a Etik'te “ortamın” kendine özgü
bir ele alınışını ...

D Nya Felsefe Tarihi

Author: Emre Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 20.75 MB
Format: PDF
View: 3609
Download Read Online
İnsanların bir de nihai ve doğal amaçları vardır. Aristoteles, tıpkı Sokrates ve
Platon gibi, bu amacın eudaimonia ya da kendinden hoşnutluk/mutluluk
olduğunu öne sürer. İşte bu yüzdendir ki Aristoteles, etik alanındaki en önemli
eseri olarak kabul edilen Nikomakhos'a Etik'ini, mutluluğun gerçek doğasına
ilişkin bir analiz ve mutluluğun, akıl ve erdem gibi temel bileşenleriyle ilgili bir
inceleme üzerine inşa eder. İnsanın nihai amacı olarak eudaimonia'nın, en
yüksek iyi için gerekli 478.

Ateizm Teori Ve Pratik

Author: Tufan Çelebi
Publisher: Propaganda Yayınları
ISBN: 1927893658
Size: 11.22 MB
Format: PDF, Docs
View: 6269
Download Read Online
Yüzyılda yazılmış olan Platon'un Sokrates'in Savunması, Şölen, Protagoras,
Gorgias, Devlet, Phaidon, Philebos, Phaidros, Yasalar adlı eserleri ve Aristoteles'
in Nikomakhos'a Etik, Eudemos'a Etik ve Politika adlı eserleri buna dair en
önemli örnekler arasında yer alır. ↩ 7. Epikuros, 18. Yüzyılda yaşayan Hume'u ve
19. Yüzyılda yaşayan Nietzsche ve Marx'ı derinden etkileyen filozoflardan bir
tanesidir. ↩ 8. 2. Yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Sextus Empiricus'un
Pironculuğun Ana ...

Do U Bat

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 77.42 MB
Format: PDF
View: 5754
Download Read Online
Kant'ın bu dersinde yanlış (?) olarak Sokrates'e atfettiği ama sonradan
yazılarında çok sık yinelediği bu deyiş bu mektupta da eski bilgeler derken
kastettiği Aristoteles'e aittir. Dio- genes Laertius'un Favorinus'un Memorabilia'
sından naklettiği üzere, Aristoteles'in hep söylediği ve her iki etikasında da (
Nikomakhos'a Etik, U71al5-I7 ve özellikle de Eudemos'a Etik 1245b20) değişik
biçimlerde yinelediği bu deyiş eski Yunanca'dan çevrildiğinde, literal olarak "
Dostlar, hiç yok dost" (6 ...

Postkolonyalizm Denemeleri

Author:
Publisher: Beyaz Arif Akbas
ISBN:
Size: 12.89 MB
Format: PDF
View: 2264
Download Read Online
Benjamin'in “Tarih Kavramı Üzerinde” adlı denemesi ile Agamben'in bazı
fikirlerinin örtüşmesi, onun Benjamin'den derin bir şekilde etkilendiğini de
göstermekteydi. 90'lı ve 2000'li yıllara gelindiğinde ise Agamben, hukuk filozofu
Carl Schmitt ile aralarında geçen tartışmayı saymazsak, Fransız entelektüel
Michel Foucault'nun ortaya çıkarttığı kavramların geliştirilip derinleştirilmesi
üzerine yoğunlaştı. Agamben, siyaset felsefesini Aristo'nun 'Politika', '
Nikomakhosa Etik' ve 'Can Üzerine' ...

T Rk Sa Mitler Feti Ler D Man Mgeleri

Author:
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750515072
Size: 68.18 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5918
Download Read Online
41 L.A. Kovar, “Reconsideration of Paranoia”, Psychiatry, sayı 29, s. 299. 42
Aristoteles, Nikomakhos'a Etik, çev. Saffet Babür, BilgeSu Yay., Ankara, 2009, s.
56-58. 43 Bkz. Hobbes, a.g.e., s. 155. 44 Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine
, çev. Fehmi Baldaş, Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2011. 45 L. Althusser, Politika
ve Tarih, çev. Alaeddin Şenel ve Ömür Sezgin, V Yayınları, Ankara, 1987, s. 63-
64. 46 Bkz. C. Oktay, Siyaset Bilimi İncelemeleri, Alfa Yayınları, İstanbul, 2003, s.
82-103.

Tarih Felsefesi

Author: Emre Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 54.30 MB
Format: PDF, ePub
View: 2775
Download Read Online
Bu dünyadaki mutluluk, eski bilgelerin öğretilerinde, Eski Yunan'dan Platon'un
Devlet' inde, Aristoteles'in Nikomakhos'a Etik'inde ve Politika'sında gösterdikleri
yollara benzer yollardan gidilerek, akıl, bilgelik ve bunlar üzerinde temellenen bir
yönetimle sağlanabilir. Evren kavrayışı çerçevesinde insana ilişkin soruların
yanıtlanması, Kur'ân dışında, bazı din bilginleri ve şlozoşar tarafından da
üstlenilmiştir. Sözgelimi, Fârâbî'ye göre, insanda ki nihâî mükemmellik
mutluluktur. ibn Sînâ ise ...