Osmanl Tarihinden Portreler Se Me Makaleler

Author: İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Publisher:
ISBN: 9789750818615
Size: 72.82 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 186
Download Read Online
Vekayi ve hikâyat-ı seyyidü'l-mürselin Farisi lisan üzere beyan olunmuş. Ekser
ahali-i Rum (Türkiye halkı) ol zeban ile munis olmayıp fevaid-i am olup herkes
hulâsa-i mevcudatın ta ibtidadan intihaya varınca vukü bulan ahval-i saadet -
meallerine ıttıla edip mezkür kitabı-ı müstetab Türkçeye tercüme olunmak daiyesi
hatır-ı âtır için helecan eyledi... Ol kitab-ı müstetab ki deryay-ı meanidir. Beyan
olunan vekayide rivayat-ı muhtelife ibraz olunmuş. Ol rivayetlerin cümlesi
zikrolunmayıp ...

Risale I Nur Dan Portreler M Z

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 61.87 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6633
Download Read Online
Şerhü'l-Mülâhhasfil-Hey 'e: Astronomi ile ilgili olarak Çağminî tarafından kaleme
alınan esere yapılan şerhtir. 6. Et-Ya'ri_fizt: Defalarca baskısı yapılan Arap dili ve
edebiyatına dair terimler sözlüğüdür. ` 7. Şerhü 'l-İzzi: Zencanî tarafından yazılan
esere yapılan şerh. 8. Şerhü 'l-Kafiye: İbnü'l-Hacib tarafından kaleme alınan, "El-
Kafiye" adlı esere yapılan Farsça şerh. 9. Haşiye ala Şerh-i Muhtaru 'l-Münteha:
Fıkıh usulüne dair İbnü'l-Hacib tarafından yazılan ve Adudüddin el-İcî tarafından ...

Risale I Nur Dan Portreler F M

Author: Yeni Asya Neșriyat Araștırma Merkezi
Publisher:
ISBN:
Size: 35.44 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6738
Download Read Online
... Abdülvehhab Şa'ranî 1566 yılında Kahire'de vefat etti. Yakınına gömüldüğü
cami kendi adını taşımaktadır. Bir çok talebe yetiştirdiği gibi çok sayıda eser yazdı
. Mizanü'l-Kübra adlı eserinde dört mezhebin fıkıh ilmini bir araya topladı.
7i1bakatü'l-Kübra'sında dört yüzden fazla büyük âlimin hayatları ve bazı
özelliklerine yer verdi. Diğer eserleri şunlardır: Envarü 'l-Kudsıye, Ecvibetü 'l-
Merdiyye, Ahükuiz-Zekıjgıe vel Ulumü 'l-Ledünniyye, İışadü 'l-Muğfilin, Bahrü 'l-
Mevrud, Siraeü 'l-Münir, ...

Kendi Kaleminden Bir Padi Ah N Portresi Sultan I Abd Lhamid 1774 1789

Author: Fikret Sarıcaoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 55.18 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2177
Download Read Online
NAHÎFÎ, büyük tezkireci, 134. Nakîb Efendi, 23-24. nakîbü'l-eşrâf, 6, 124. nakl-i
humâyûn, bk. göç-i hümâyûn. NAKŞIDÎL, Yedinci Kadınefendi, n. Mahmûd'un
annesi, 10-14, 258. nâme, 5, 100, 125, 212-214, 219, 220, 223; — -i hümâyûn,
99, 221 ; i humâyûn tuğraları, 34. nân-ı azîz, bk. ekmek. NAPOLEON, Fransa
imparatoru, 12. narh, 242, 246, 247. nasârâ, 69. Nasîhatü'l-mülûk, İmam-ı
Gazâirnin eseri, 64. NECCÂR-ZÂDE MEHMED SIDDIK, 51,76. Necd bölgesi, 188
. Nederland, bk.

Cihangir Tu Lar

Author: Turgut Güler
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051552170
Size: 45.35 MB
Format: PDF, Docs
View: 6584
Download Read Online
... Mısır Seferi'nde de Pâdişâh'ın sır kâtibi olan Keşfî Mehmed Çelebî, çok çok
yakından gördüğü Yavuz Selîm portresini kâğıda aktarmış ve “Bâ -ı Firdevs-i
Guzât” adını vererek kitap hâline getirmişti. “Ravza-i Ehl-i Cihâd” da denilen bu
kısmen manzûm eserin, halka mâl olmuş adı “Târîh-i Sultan Selîm Hân” idi.
Selîmnâmeler içinde, dili Dede Korkud lisânından lezzetler taşıyan bir eser var ki,
müellifi, Kaanûnî Sultan Süleyman zamânında yaşadığı tahmîn edilen Sa'dî bin
Abdü'l-M ...

Our World Of The Arts

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 51.75 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2645
Download Read Online
Portre. Denemesi. Georges. Charensol. Henri Matisse, "Heykel ve Sarmaşıktı
VazcT, 1916-1 7, yağlıboya, 73 x 92 cm., Ermitaj Müzesi. (Solda) AndrĞ Derain'
den Matisse portresi. ıl— Mil, »III», ,., i,lm» n ^i Jj □□ s®1. Henri Matisse,
Bonnard ve Vuillard'la aynı kuşaktan olsa da gelecek kuşağın ressamlarının
habercisidir. Gustave Moreau'nun atölyesinde tanıyacağı Georges Rouault'dan
iki yaş büyük olan Matisse, Cambresis'deki Cate- au'da, Chene-Arnaud Sokağı'
nda bulunan ...

B Y K L Gat Ve Ansiklopedi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 72.49 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3790
Download Read Online
Bu eserler arasinda Çeker Ahmed Pa- sanm yaptigi Abdülailz portresi, Osman
Hamdi Beyin Osmanli devletindeki mahalli yasayrçi ve tUrk-isIäm dUnyasim
yansitan portreleri, Sehit Hasan Riza'mn TBI Sap- kah Kadin portresi dikkati
çeker. Ibrahim Çalli, Feyhaman Duran, Avni Liflj ... Kra- lm da nzasiyle 1707'de
afaroz edilen eski manastir rahibeleri 1708'de manastirlarimn papa tarafindan
kapatilmasi Uzcrine tasra illerine dagilmak zorunda kaldilar. Paris Port-Royal'inin
istegi Uzerine ...

Il Hiyat Fak Ltesi Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 47.12 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4831
Download Read Online
Dâru'l-Hilâfeti'l-Aliyye Medresesi Kısm-ı Âlî'de Tefsir dersleri verdi.51 Daha sonra
Medresetü'l-Mütehassısîn'de, Tefsir ve Hadis Bölü- mü'nde İlm-i Esbâb-ı Nüzûl
okuttu.52 Medresetü'l-Mütehassısîn'de tefsir hocası iken 6 Temmuz 1334/1918'de
, 1336 senesi kadir gecesinde vefat etti. Şeyhi bulunduğu dergahın mihrabının
önündeki hazireye ... sa:15, Ramazan 1333, s. 143. 71 OU., H, 205. 76 77 78 79
DÛ3. BTA., 75 SON DÖNEM OSMANLI TEFSİR TARİHİNDEN BAZI PORTRELER
-/

Deal Cemiyet Ideal Devlet Ideal H K Mdar

Author: Fahri Unan
Publisher:
ISBN: 9789756665077
Size: 73.48 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6402
Download Read Online
Bütün bu gelenekler, Yûsuf Has Hâcib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bı/îg'
de89, ünlü Büyük Selçuklu vezîri Nizâmü'l-Mülk tarafından yazılan Siyâset-nâme'
de90, Mercimek Ahmed tarafından Türkçe'ye de çevrilen Kâbûs- nâme'de91,
ünlü İlhanlı vezîri ve filozofu Nasîrüddîn-i Tûsî'nin Ahlâk-ı Nâsırfsi92, Celâlüddîn-i
Devvânî'nin Ahlâk-ı Ce/a/f si93 ve ... Ancak, son bir not olarak belirtmek gerekir ki,
bu siyâsî gelenek içerisinde, başta portresi çizilen ilk dönemin, yâni 89 Eser için
bkz.

T Rkiye Bibliyo Rafyas

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 19.36 MB
Format: PDF
View: 1740
Download Read Online
(Kültür Bakanlığı Yayınları: 442 -Doğumunun 100. Yılında Atatürk Yayınları : 31)
956.081, 321.8 D.M. 2343-82 2005 1982 AD 1100 Kutay, Cemal [1911- ] : Üç
devirden hakikatler. Celâl Bayar'ın yazmadığı yazamadığı. İstanbul (1982) Alioğlu
Yayınevi. 320 S. 8° resim, planş, portre. 400 TL. 956.08, 923.156 Bayar, Celal
DjM. 2127-82 2006= 1982 AD 1223 Nizamü'l-mülk, [ebû Ali Hasan Tûsi, 1017-
1096] : Siyasetnâme. <Slyeru'l- mülûk>. Türkçesi : Nurettin Bayburtlu- gil. istanbul
(1981 ...